صبح انتخابات: انتخابات سرمایه بزرگ سیاسی-اجتماعی برای ملت است